Koristuseelne umbrohutõrje

Tänavune kasvuperiood on pisut pikemaks veninud tänu viimase aja jahedamatele ilmadele ning seoses sellega ei küpse vili alati ühtlaselt. Mõnel põllul võib olla tõsine probleem umbrohtudega, eelkõige seal kus taliteravili jäi hõredamaks, said umbrohud võimaluse täita tühjad kohad ja kasvada. Lisaks soodustas vahepealne põuaperiood ning pärast seda vihmad hilisemat umbrohtude tärkamist ning kasvamist, seega tekkis hilisem seemneumbrohtude teine rinne. Ka jahedama kevade tõttu võis teatud umbrohutõjevahend tavapärasest halvemini toimida, eriti kui juhtus pritsimine väga madalate temperatuuridega perioodi.

nisu umbrohus2Umbrohtunud talinisu, 2022.a.Koristusperiood on alanud, kuid võib öelda, et põhiline aeg on veel ees. Ilmataat lubab järgnevatel päevadel sooja ja see aitab koristushooajale positiivselt kaasa. Umbrohud teevad saagi koristamise vaevanõudvaks. Lisaks jääb palju umbrohusodi seemnete sisse, mis omakorda tõstab sorteerimise ja kuivatamise kulusid. Juhul, kui on vajadus koristuseelselt umbrohutõrjet teha on umbrohtunud põlde lubatud koristuseelselt pritsida glüfosaatidega. Kindlasti ei ole koristuseelne umbrohutõrje nii efektiivne kui hiljem kõrrepõllul, kuid sageli on see ajavõitmiseks vajalik ning suur umbrohtumus segab koristamist.

Esipildiks1Umbrohtunud talinisu, 2022.a.Jälgige kasutatava glüfosaadi märgistuse nõudeid, kui etiketil vastavat märget pole, siis ei tohi kasutada! Glüfosaadid on süsteemse toimega ning on toimelt aeglasemad kui varasemalt kasutusel olnud desikandid.

Ühtlasi tuletame meelde, et need kes on keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) nõuetega ühinenud, ei tohi koristuseelselt glüfosaate kasutada. Glüfosaadi kasutamise keeld kehtib kõikide kultuuride kasvuperioodil, samuti haljasväetiseks kasvatamisel ning meetaimedel.

teravili umbrohus2020 LargeUmbrohtunud talinisu.Teraviljadel võib koristuseelseks umbrohutõrjeks kasutada teatud glüfosaate. Kasutamise õige aeg on siis, kui seemned on valmis ning viljatera niiskusesisaldus jääb alla 30%, st terale jääb küünega vajutades jälg, kuid teda on raske küünega poolitada. Koristuseelne kasutus on lubatud ainult umbrohu soovimatu kasvu piiramiseks või takistamiseks. Vahetult pärast koristamist võib põldu harida. Mitte pritsida seemneviljapõldu. Kasutamiseks on lubatud toode Rodeo FL, kulunorm 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva.

Rapsil on koristuseelse umbrohutõrje kasutamise õige aeg on siis, kui seemnete niiskusesisaldus jääb alla 30% (seemned on pruunid). Taimed muutuvad kollaseks umbes 10-12 päeva enne oletatavat saagikoristuse aega. Kui liiga vara kasutada (seemnete niiskus üle 40%), võib langeda rapsiseemnete õlisisaldus. Koristamist peaks alustama kui seeme on küps, värvunud mustaks ja niiskusesisaldus ideaalis 12% ja 15% vahel. Kontrollida kultuuri niiskusesisaldust 5-7 päeva pärast töötlemist, kasutades selleks vastavat niiskusemõõturit. Koristuseelne kasutus on lubatud ainult umbrohu soovimatu kasvu piiramiseks või takistamiseks. Näiteks sobivateks toodeteks on Rodeo FL kulunorm 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva.

hernes umbrohus1Umbrohtunud põldhernes, 2022.a.Põldhernest võib koristuseelset umbrohutõrjet teha hiljemalt 10 päeva enne koristustöid, kui 75 % kaunadest on pruunid ja kui keskmine niiskusesisaldus on 30% või väiksem. Väga vara ei tohi koristuseelset umbrohutõrjet teha, kuna siis kuivavad valmimata seemned koos kaunaga kipra ehk kortsu. Keelatud on kasutada koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks. Korituseelseks umbrohutõrjeks saab kasutada nt tooteid Rodeo FL kulunorm 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva. Samuti on lubatud kasutada toodet Credit Xtreme, maksimaalne kulunorm 2,7 l/ha, mitte pritsida seemnepõlde.

põlduba umbrohus 22.08.18 LargePõlduba umbrohus. Põldoa valmimine võtab veel aega, kuid siinkohal on mõistlik ka see lahti kirjutada. Põlduba on koristusküps, kui enamus kaunadest on muutunud mustaks, alumised kaunad on veel kollakad ja seemne sooneke on must. Sama põhimõte nagu põldherne puhul kehtib, et koristuseelset umbrohutõrjet ei tohi liiga vara teha. Seemnete niiskuse sisaldus peab olema alla 30%. Glüfosaatidest on lubatud kasutada nt Rodeo FL kulunorm 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva.Koristuseelne närvutamine

raps umbrohus2020 LargeUmbrohtunud rapsipõld.Tänavu on erandkorras välja antud luba taimekaitsevahendi Reglone 200 SL (200 g/l dikvaat) kasutamiseks. Lubatud kasutada koristuseelseks närvutamiseksantakse põldoa, herne, tali- ja suvirapsi, lutserni, ristiku ja ida-kitseherne seemnekasvatuses.
Reglone 200 SL on mitteselektiivne kontakne desikant, mis Imendub taime ainult lehestiku kaudu, kuivatab lehestiku, kiirendab seemnete kuivamist, võimaldades sellega praktilise ja ökonoomse koristuse. Mulda sattudes kaotab oma mõju. Kiirendab taimede kuivamise protsessi, eriti kui vili on ebaühtlaselt valminud. Reglone 200 SL on kiire ja usaldusväärse toimega isegi siis, kui vihma tuleb lühikese aja jooksul pärast pritsimist. Toimib kiiremini kuuma päikesepaistelise ilmaga ja põhjalikumalt külma sombuse ilmaga. Töödeldud taimed kuivavad sõltuvalt päikesevalguse intensiivsusest, õhutemperatuurist ja taime liigist täielikult 4-10 päeva jooksul. Päikeselise, sooja ilmaga ilmnevad esimesed taimede kuivamise tunnused juba kahe tunni möödudes pritsimisest. Pilves või jahedama ilmaga kuivavad taimed kauem.
hernes umbrohus LargeUmbrohtunud põldhernes.
Kasutamissoovitused. Reglone 200 SL on soovitatav kasutada peale lõunat, mil päikese aktiivsus on maksimaalne. Tiheda lehestiku korral kasutada suuremat vee normi, vee kulunorm 300-600 l/ha. Piirangud järelkultuuridele puuduvad.

Tali- ja suviraps, kulunorm 2,0 l/ha. Pritsida, kui varre keskmisel kolmandikul paiknevates kõtrades on 90% seemnetest punased või tumepruunid ja alumises kolmandikus on kõik seemned tumepruunid või mustad. Ooteaeg 7 päeva.
Hernes, kulunorm 2,0-3,0 l/ha, kasutada, kui 75% kauntest on pruunistunud. Ooteaeg 6-8 päeva.
Põlduba, kulunorm 2,0-3,0 l/ha Alumised kaunad on kollased ja seemne sooneke must. Ooteaeg 8-10 päeva.
Ristik, kasutada 75-80% nuttidest on pruunistunud, ooteaeg 7 päeva. Lutsern, kasutada kui 75-90% kauntest on pruunistunud, ooteaeg 7 päeva. Ida-kitsehernes, koristuseelne töötlemine. Ristikul, lutsernil ja ida-kitsehernel kasutamise kulunorm 2,0 l/ha.

Külvieelne ja külvijärgne tõrje glüfosaatidega.

rapsil tärkamiseelne umbrohutõrje LargeRapsil tärkamiseelselt glüfosaadiga umbrohutõrjet tehes ei tohi kultuur olla tärganud.Külvieelselt või külvijärgselt umbrohtude tõrjumiseks saab kasutada erinevaid glüfosaati sisaldavaid tooteid. Kasutades peale külvi ei tohi kultuur olla tärganud, külvieelselt kasutage vähemalt 2 päeva enne külvi.

Rodeo FL kasutatakse enamiku ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. Pritsida kuivi taimi, parim tulemus saavutatakse, kui taim on aktiivses kasvustaadiumis. Maad võib harida 1 päev pärast üheaastase juurumbrohu tõrjet, 2 päeva pärast hariliku orasheina tõrjet ja 4 päeva pärast muu mitmeaastase umbrohu tõrjet. Umbrohtu tuleb pritsida vähemalt tund enne vihmasadu. Toode inaktiveeritakse mullas kiiresti ja see ei takista seemnest umbrohu tärkamist. Kulunorm 1,0-4,0 l/ha, norm valida vastavalt umbrohtumusele. Samuti on lubatud kasutada toodet Credit Xtreme, kulunorm 2,0 l/ha.

Glüfosaadi kasutamine kõrrepõllul

umbrohutõrje kõrrepõllul LargeKõrrepõllul lase enne umbrohutõrjet umbrohud hoogsalt kasvama.Kõrrepõllul pärast teravilja koristamist lastakse orasheinal kasvada vähemalt 3-6 pärisleheni. Iga pritsimine võib anda küllalt häid tulemusi hilissügiseni; isegi öökülm kuni -3°C ei mõjuta oluliselt tulemust. Preparaadi mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala jooksul. Siiski tuleb arvestada, et täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima kui õhutemperatuur on vahemikus 15-25°C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis. Rodeo FL kasutamise kulunorm on 1,5-6,0 l/ha, Credit Xtreme, kulunorm 4,0 l/ha.

Samuti on lubatud kasutada glüfosaati Barbarian HI-Aktiv, kuid see toode ei ole registreeritud kasutamiseks külvijärgselt, kulunorm 3,6 l/ha. Barclay Barbarian Biograde 360 on lubatud kasutada sarnaselt Barbarian HI-Aktiv, kõrrepõllul peale koristamist kuid mitte peale külvi enne kultuuri tärkamist, kulunorm 1,0-6,0 l/ha. Hilisem kasutusaeg on 5-10 päeva enne järgneva kultuuri külvi või istutamist. Barclay Barbarian Biograde 360 vihmakindlus on 6 tundi. Nimetatud tooted ei taga piisavat tulemust osja (Equisetum arvense) tõrjel.
koristusjärgne umbrohutõrje LargeKõrrepõllul lase enne umbrohutõrjet umbrohud hoogsalt kasvama.
NB! Raskesti tõrjutavate kõrreliste ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude nagu metsharakputke, kõrvenõgese ja puju esinemisel tuleb kasutada glüfosaatide kõrgemaid norme või lisada efektiivsemaks toimimiseks näiteks preparaati Banvel 4S. Tõsise põldosja probleemiga võitlemiseks on olemas spetsiaalne herbitsiid Kyleo, sisaldab 240 g/l glüfosaati ja 160 g/l 2,4-D.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo