Taliteraviljade kasvureguleerimine


Sel nädalal lubab ilmataat sooja, mõnel pool võib veel nädala alguses kohati öökülma lubada, seega tuleb jälgida ilmateadet. Nüüd on lootust, et ka põhjapool läheb taimede kasv käima.

vajalik umbrohutõrje MediumVajalik teha umbrohutõrje, 4.05.2023.a.Kindlasti on paljudel vaja teha umbrohutõrjet, eriti hoogsalt on kasvanud talvituvad umbrohud, seega saame täna ainult tõdeda, et sügisene umbrohutõrje õigustab end igati, sest kevadine ilmatik on kõikuv ning öökülmade vahelt pritsimine tekitab nii endale kui taimedele lisastressi.

Koos umbrohutõrjega on võimalus teha kasvureguleerimist, samuti saab anda taimedele lehtede kaudu erinevaid toiteelemente. Kindlasti tuleks enne pritsima asumist üle vaadata, kas taimik on juba nakatunud taimehaigustesse. Täna olen näinud talinisul esimesi jahukastesse nakatunud taimi Tartumaal, kuid põhja pool, kus taimede areng on olnud aeglasem, pole täheldanud. Kui taimed on esimese kõrresõlmefaasis on jahukaste nakkumiseks aeg väga soodne ning selle nädala ilm toetab nakatumist. Enne pritsima minekut tuleb eelkõige tuleb kontrollida jahukaste nakkuse suhtes varajasi sorte. Kes kasutab toodet, mis toimivad ainult profülaktiliselt nagu nt Flexity, peab sellega arvestama.
talinisul jahukaste MediumTalinisul jahukaste, 2022.a.
Kõrreliste jahukaste (Erysiphe graminis). Nakatumist soodustab kõrge lämmastikufoon, mis praegusel hetkel kindlasti taimedel on, kuna antakse või on antud teist lämmastikuringi. Samuti on jahukaste nakkuseks soodne kõrge niiskus ning madal temperatuur. Jahukaste arenguks optimaalne temperatuur on 15-22 °C. Jahukaste esmaseks tunnuseks on valged seeneniidistiku laigud. Kirme koosneb seeneniidistikust ja lülieoskandjatest, millest lülistuvad lahti eosed. Idanemine, nakatumine ja eoste moodustumine toimub soodsates tingimustes 7-10 päevaga. Vajadusel kasutage fungitsiide.

Kasvuregulaatorite kasutamisel tuleks esmalt selgeks teha, millises kasvufaasis taimed on.

kasvufaas 31 Largekasvufaas 31. Kui võrsumissõlme (ära lõigatud) ja esimese sõlme vahe on enam kui 1 cm, on esimene sõlm moodustunud, seega on kasvufaas 31. Kui vahe on väiksem, siis taimedel pole veel kasvufaas 31 ehk esimest sõlme ei loeta moodustunuks, kuigi ta on näha ja katsudes tuntav.Kasvuregulaatorid pritsitakse tavaliselt kasvufaasis 20-32 (võrsumisest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni) kas täisnormina või jaotatud normidena kõrre lühendamiseks ning juurestiku ja alumiste sõlmevahede tugevdamiseks. Samuti võib see suurendada pead kandvate
võrsete arvu. Hilisemal pritsimisel kasvufaasis 32-49 (teise kõrresõlme moodustumisest kuni lipulehe keelekese välja ilmumiseni, enne ohete ilmumist. Hilisema on eesmärgiks lühendada ülemisi sõlmevahesid ning vähendada seejuures taime üldist kõrgust.

kasvufaas 32 MediumKasvufaas 32 on siis, kui esimese ja teise sõlme vahe on vähemalt 2 cm. Kui sõlmede vahe on väiksem (kuigi 2. kõrresõlm on näha), ei loeta veel teise kõrresõlme faasiks.Paremad tulemused saadakse eelkõige hästi väetatud ja jõudsalt kasvavatel teraviljadel. Kui taimik on veel nõrk, ei pruugi nende toodete kasutamine väga head efekti anda. Sel juhul tasuks pisut oodata ja teha vajadusel enne ära umbrohutõrje. Kasvuregulaatorite kasutamise ajal peab õhutemperatuur olema vähemalt 8-10 ºC ja öökülma ohtu ei tohiks olla. Samuti ei anna kasvuregulaatori kasutamine head tulemust madala väetusfooni ja nõrgalt arenenud taimiku korral ning liivmuldadel.

Kui taliteravili on võrsumisfaasis, rukis kõrsumisfaasis.

Cycocel 750, CCC, Stabilan 750 SL (toimeaine kloromekvaatkloriid) jt
Registreeritud kulunormid Stabilan 750 SL talinisul ja tritikalel 1,0-1,5 l/ha,kasutada kuni esimese kõrresõlme moodustumiseni. Rukkil kasutamine lubatud kuni kõrsumise lõpuni, kununorm 1,5-2,0 l/ha (Cycocel 750, kulunorm rukkil 1,0-2,0 l/ha). Stabilan 750 SL on lubatud kasutada odral 0,6 l/ha. Taliviljadel võib kasutada ainult 1 korra hooajal, olenemata kulunormist. Cycocel 750 on lubatud ka kõrrelistel heintaimedel, kulunorm 1,2-2,0 l/ha

Paagisegud. Cycocel 750, Stabilan 750 SL võib segada nii haiguste, kahjurite kui umbrohtude tõrjevahenditega, samuti leheväetistega. Enne kasutamist veendu, et segus pole liigselt toimeaineid ja tooted sobiksid omavahel kokku.

Moddus Start. Toode soodustab juurestiku arengut ning tugevdab kõrre alumist osa, vähendades sellega lamandumisriski. Parim aeg Moddus Start’i kasutamiseks on taime täielikul võrsumisel (alates kasvufaas 25), sel ajal on olemas peavõrse ning 4-5 kõrvalvõrset. Sellisel ajal kasutades on tootel ka väga hea füsioloogiline mõju, soodustades fotosünteesi ja suhkrute moodustumist ning ühtlasi loob aluse ja eelduse suuremaks saagiks. Moddus Start’i ühekordseks kasutamiseks registreeritud kulunormid: talinisul 0,3 l/ha, talitritikalel ja rukkil 0,5 l/ha ning taliodral 0,6 l/ha. Kõrreliste heintaimede seemnepõldudel 0,8 l/ha. Toodet võib kasutada ka kahekordse pritsimisena. Võrsumisfaasis võib segada Cycocel’iga, vähendades mõlema toote kulunormi näiteks 0,2 l/ha Moddus Start+ 0,5 l/ha Cycocel 750.

Paagisegud. Moddus Starti võib segada nii haiguste kui ka putukatõrjevahenditega. Leheväetiste kasutamisel segus kontrollida segatavust ning kasutada vähemalt 200 l vett hektarile, samuti tuleb herbitsiididega segatavust kontrollida. Ettevaatlik tuleb olla vasepreparaatidega segamisel.

Kui taliteravili on kõrsumisfaasis, moodustunud on 1. kõrresõlm (kasvufaas 31) või 2. kõrresõlm (kasvufaas 32).

Võrsumissõlm ebasõlm kroon MediumJuurekaela pikenenud osale võib tekkida nn ebasõlm ehk kroon. Ebasõlm ei ole esimene kõrresõlm! Mõnikord kasvavad välja sealt lisajuured, ning juuremügara alged on näha.
Stabilan 750 SL, Cycocel 750 jt toodete kasutamisel kõrsumisfaasis tuleks vähendada kulunormi nt kasutada 0,4-0,5 (0,75) l/ha. Parim lahendus on sel juhul kasutada kuni teise kõrresõlmeni (faas 32) Cycocel paagisegus Moddus 250 EC. Segus vähendada mõlema toote kulunormi, näiteks 0,4 l/ha Cycocel + 0,2 l/ha Moddus 250 EC. Nii vähendate Cycoceli võimalikku kahjulikku mõju pea arengule ning saavutate mõlema toote efektiivse toimimise. Peale teist kõrresõlme mitte kasutada Cycoceli.

Võrsumissõlm lahti lõigatuna ebasõlm MediumEbasõlm lahti lõigatuna. Ebasõlm pole esimene kõrresõlm. Pildil näha, et ebasõlme ja 1. kõrresõlme vahe suurem kui 1 cm ja 1. ja 2. kõrresõlme vahe umbes 1 cm, seega kasvufaas 31,5.Kui Medax Top kasutades soovite saada esimese ringi kasvuregulaatori mõjuefekti, sel juhul kasutage seda jagatuna. Esimene kord kuni kasvufaasini 32, soovituslik kulunorm minimaalselt 0,5 l/ha, kuid mitte üle 0,75 l/ha. Teine pritsimine võiks toimuda umbes kaks nädalat hiljem, tavaliselt kuni lipulehe ilmumiseni, hiljemalt lipulehe lõpliku lahtrirullumiseni. Teine pritsimise toime avaldub keskmistel ja ülemistel kõrresõlmedel ning tagab edasise kõrre lühendamise ja tugevdamise ning seeläbi väheneb lamandumisriski veelgi, soovitatav kulunorm 0,5 l/ha.

Ühekordsel pritsimisel ja kui eelnevalt Cycoceli pole kasutatud võiks Medax Top kulunorm olla suurte tugevate taimede puhul 0,75 l/ha. Registreeritud kulunorm talinisule, tritikalele, rukkile ja taliodrale on 1,0-1,5 l/ha. Praktikas on soovitav pigem kasutada poolt registreeritud kulunormi seega 0,5-0,75 l/ha, sõltub taimede liigist, sordist ja kasvutingimustest. Medax Top optimaalne pritsimise aeg on alates 2. kõrresõlmest (kasvufaas 32) kuni lipulehe ilmumiseni kasvufaasis 37, kuid kasutada võib juba kõrsumise algusest (kasvufaas 30) kuni lipulehe keelekese nähtavale ilmumiseni (kasvufaasini 39).

teravili kõrsumise faasis T. Annuk LargeTeravili kõrsumise faasis.Alates kõrsumisfaasist kasutatakse kasvuregulaatoritena ka Moddus 250 EC kulunormiga 0,3-0,4 l/ha nii rukkil, tritikalel kui talinisul. Kõrsumise alguses (faas 31-32) koos fungitsiidiga võib kasutada Moddust 250 EC vähendatud kulunormiga sõltuvalt sordist, väetusfoonist, taimekasvust ja ilmastikust 0,2-0,25 l/ha, kuna fungitsiidid võimendavad kasvuregulaatori mõju ja seega aitavad vähendada kulunormi. Hilisemates kasvufaasides tuleb norme tõsta, et saavutada soovitud efekti, tooteid võib kasutada kuni lipulehe ilmumiseni.
Paagisegud. Moddust 250 EC võib segada paljude fungitsiidide, herbitsiidide, insektitsiididega, kasvuregulaator Cycocel 750 ja vedelväetistega.


Talinisu kasvufaas 315 esi esimene kòrresòlme faas teine kòrresòlm moodustumas LargeTalinisu kasvufaas 31,5. Võrsumissõlme ja 1. kõrresõlme vahe enam kui 1 cm. Esimese ja teise kõrresõlme vahe väiksem kui 2 cm.Medax Max-i parim optimaalne kasutusaeg on 1-2 (3) kõrresõlme vahel. Tänu kahe toimeaine segule töötab toode kiirelt ja pikalt. Vähendab lehtede ja viljapeade raskusest tingitud lamandumisriski (eriti kui need on märjad). Suureneb kõrre läbimõõt ja tugevus, lisaks soodustab juurestiku arengut. Üldjuhul peaks kulunorm olema hilisemas kasvufaasis kasutamisel väiksem võrreldes varasemas kasvufaasis kasutamisega. Taliviljadel lubatud kuni kaks pritsimist 7 päevase intervalliga. Talinisu ja tritikale kulunorm 0,3-0,75 kg/ha, talioder ja rukis 0,5-0,75 kg/ha. Talinisu, tritikalet, taliotra, ja rukist võib pritsida kuni kasvufaasini 49. st sõltuvalt liigist kas on ilmunud nahtavale ohete tipud või viljatupp on paotunud. Arvestada tuleb, et registreeritud normid on väga kõrged ja meie tingimustes on soovitav kasutada normivahemikku 0,3-0,5 kg/ha, üle 0,5 kg/ha kulunormid võivad kahjustada kultuuri ja taimedel tegib väga tugev kasvupidurdus.

Paagisegud. Läbiviidud laboratoorsete katsetele põhjal sobib Medax Max keemiliselt ja füüsikaliselt kokku järgmiste toodetega: Cycocel 750, Priaxor, Librax, Biathlon 4D jt. Kuna tegu on granuleeritud tootega, siis lisa Medax Max paagisegusse esimesena.


Kui taliteraviljal on moodustunud 2. kõrresõlm (alates kasvufaas 32)

Rukkil kasvuFaas 31 32 esimese ja teise kõrresõlme vahe alla 2 cm seega faas 32 veel poleRukkil kasvufaas 31. Esimese ja teise kõrresõlme vahe alla 2 cm seega teine kõrresõlme (faas 32) ei ole veel moodustunud.Cerone tohib talinisul, tritikalel ja taliodral kasutada alates teisest kõrresõlmest kuni ohete nähtavale ilmumiseni, kulunormid talinisul ja tritikalel 0,5-1,0 l/ha ja taliodral 0,75-1,0 l/ha. Rukkil võib kasutada juba esimesest kõrresõlmest, kuni ohete nähtavale ilmumiseni, kulunorm 1,0 l/ha.

Paagisegud. Cerone’d ei tohi segada umbrohutõrjevahenditega ja mineraalväetistega, kuid võib segada haiguste ja kahjurite tõrjeks mõeldud toodetega.

Terpal´il on eriti tõhus mõju, kui pritsimine tehakse nii taliodral kui ka suviodral ennem ohete ilmumist (kasvufaas 47-49), tagades ülemise 1/3 kõrreosa lühenemise ja vajaliku kõrre elastsuse. Rukkil on Terpal’i kasutamise aeg alates 2. kõrresõlmest kuni pea loomise alguseni (kasvufaasini 49), kulunorm 1,0-1,5 l/ha. Talinisul ja taliodral kasutada alates 2. kõrresõlmest kuni viljatupe avanemiseni, kulunorm 1,0-1,5 l/ha.
Paagisegud. Terpal on segatav fungitsiidide ja leheväetistega. Sellisel juhul tuleks kasutada madalamaid kulunorme, Terpal’it ei tohi segada herbitsiididega, herbitsiidide ja Terpal’iga töötlemise vahele peaks jääma 8-10 päeva.


Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, taimekasvatusspetsialist
7.05.2023.a.kevili logo