Talirapsi ja talirüpsi sügisene umbrohutõrje


Tänavu on tõeline eksreem aasta nii varajast koristust ja piisavat aega talirapsi põlde ette valmistada ei tulegi ette. Täna käivad külvid juba suure hooga see, aga tähendab, et järgi tuleb teha ka umbrohutõrje. Talirapsile ja -rüpsile peaks tegema umbrohutõrje juba sügisel. Umbrohutõrjevahendite valik on lai, saab teha nii enne kui pärast kultuuri tärkamist

raps 2021 MediumEsimesed talirapsikülvid on tärganud, 4.08.2021.a.Juhul kui on mullas piisavalt niiskust, siis on sobiv kasutada erinevaid mullaherbitsiide. Talirapsi tärkamiseelsete toodete parim kasutusaeg on kolme päeva jooksul peale külvi. Üldjuhul tõrjuvad kõik mullaherbitsiidid kesalille, vesiheina, valget hanemaltsa, verevat iminõgest jt. Lisaks kaheidulehelistele umbrohtudele tõrjuvad mullaherbitsiidid edukalt ka teatud kõrrelisi umbrohtusid nagu murunurmikas, põld-rebasesaba, rukki-kasteheina jt.

Tugev paduvihm pärast mullapreparaadi kasutamist võib kahjustada kultuurtaime arengut ja seetõttu soovitame mullapreparaatidele lisada spetsiaalset mullamärgajat. Mullamärgaja Grounded kulunorm 0,2-0,4 l/ha, Periterra kulunorm 0,2 l/200 l vee kohta. Mullamärgaja fikseerib herbitsiidi mulla pindmisele kihile ning vähendab toimeaine liikumise alumistesse mullakihtidesse, millega vähendatakse toimeainetest tulenevat kultuuri kahjustust. Lisaks parandab ja pikendab herbitsiidi mõju. Mullamärgaja lisatakse pritsimislahusele alati viimasena!

Kui külvid on tehtud suure huumusesisaldusega muldadel, suure põhumassi korral ja kõrdekülvidel on soovitatav pritsida pärast tõusmete ilmumist. Pritsimine ei ole soovitatav kuumal ja päikesepaistelisel päeval, samuti kui on oodata öökülma.

Kindlasti on põlde, kus taliraps läheb külvikorras liblikõieliste järgi, seega võib probleemiks saada näiteks nii lutsern, ristik kui hernes. Lisaks on mõnel põllul väga tugev ristõieliste foon, seetõttu tuleks kasutada sellist umbrohutõrjelahendust millega neid kontrolli all hoida.

nuuter7 MediumRistõieliste nuuter talirapsil, sügis 2020.a.Viimaste aastate soojemad ja pikemad sügised on soodustanud ristõileistel kultuuridel ristõieliste nuutrisse (Plasmodiophora brassicae) nakatumist. Loe ristõieliste nuutrist siit (LINK). Seega on väga oluline efektiivselt võidelda ristõieliste nuutri peremeestaimedega, milleks on kõik ristõielised umbrohud.

Ristõielised umbrohud, mitte ainult ei hoia ristõieliste nuutri haigustekitjat elus vaid konkureerivad rapsi ja rüpsiga nende tärkamisel kui ka kasvuaegselt. Põldsinep ja põldrõigas võtavad ära kultuurile antud toiteained ning valguse, kuna nende areng sügisel on oluliselt kiirem. Sageli võimegi näha sügisel talirapsi ja talirüpsi põldudel õitstsvaid umbrohtusid, kõik see võetakse põldsinepi ja põldrõika poolt rapsi ja rüpsi arvelt. Lisaks soodustavad umbrohud taimiku tiheda seisu tõttu haigustesse nakatumist ning halvendavad kultuuri talvitumisvõimalusi.
nälkjate graanulid talirapsipõllul LargeNälkjate graanulid talirapsipõllul.Kevadel on neis kohtades, kus põldsinep ja põldrõigas on sügisel võimutsenud on sageli suured tühimikud. Järgmisel kevadel tulevad uued probleemid, hõredates põlluosades hakkavad mitmed umbrohud kasvama. Seega, põldsinep ja põldrõigas tuleb põllult tõrjuda sügisel ja efektiivse tõrje saavutamiseks võimalikult varases kasvus.

Ära unusta nälkjate tõrjet!

Väga oluline on mitte ära unustada limuste tõrjet, sest kui taimed ära süüakse pole umbrohutõrjet vaja teha. Limuste tõrjest loe lähemalt siit (LINK).

Ristõieliste umbrohtude tõrjevõimalused

põldsinep MediumPõldsinep vasakul, rapsid paremal (esimene pärisleht ümar).Teridox 500 EC (dimetakloor 500g/l) on mõõdukas mõju põldrõikale ja põldsinepile. Lisaks on väga hea mõju harilikule hiirekõrvale, maltsadele, punandile jt umbrohtudele. Kulunorm 2,0 l/ha. Teridox 500 EC võib talirapsil kasutada enne tärkamist, tärkamise ajal või natuke aega pärast tärkamist. Väga suure põldrõika probleemi korral, kui ilmastiku tõttu on toimunud ebaühtlane tärkamine, saab hiljem vajadusel kasutada Salsat.

Teridox 500 EC on tõrjespektri laiendamiseks soovitatav kasutada segus Brasan 540 EC (toimeained dimetakloor 500 g/l ja klomasoon 40 g/ha), kuna viimane tõrjub väga hästi virna, põld-litterheina, harilikku hiirekõrva jt, seevastu hanemaltsale on mõõdukas mõju. Soolotootena kulunorm 2,0 l/ha, kasutada enne rapsi tärkamist. Segus Teridox 500 EC 1,0 l/ha + Brasan 540 EC 1,0 l/ha. Paagisegu eeliseks on lisaks tõrjespektri laiandamisele ka Brasan 540 EC-s oleva klomasooni sisaldust vähendamine, mis põhjustab taimedel kloroosi. Kloroosi vähendamiseks soovitame kindlasti lisada paagisegule mullamärgajat. Teridox 500 EC ja Brasan 540 EC segu kasutada ainult enne tärkamist.

raphanusraphanistrum43 sml põldrõigas MediumPõldrõigas, esimene pärisleht tulemas (foto: Sheldon Navie). Salsa (Eriluba!) (metüületametsulfuroon 750 g/kg) on tänavu sügisel lubatud kasutada talirapsil kui -rüpsil erandkorras põldudel, millel on probleemiks põldrõigas. Kasutaja peab tõestama põldrõika tõrjevajaduse, selleks tuleb teha seiret ning fikseerida tulemus põlluraamatus, kui võimalik tee põldrõikast pilte.

Eriloa alusel võib Salsat kasutada ainult sel juhul kui eelmainitud toode Teridox 500 EC kasutamine käesoleva aasta ilmastiku tõttu on sobimatu nt kuiv pinnas, sajud, tormituuled jne. Seire tulemus tuleb fikseerida põlluraamatus. Kasutamine lubatud alates 22.07 kuni 15.10.2021.


raphanusraphanistrum19 sml põldrõigas MediumPõldrõigas (foto: Sheldon Navie).Salsa´t võib kasutada talirapsil ja -rüpsil kulunormiga 15-25 g/ha. Kindlasti lisada märgajat. Salsa kasutamisel umbrohud peavad pritsimise hetkel olema tärganud. Parim efekt saadakse väikeste umbrohtude puhul ajavahemikus idulehe staadiumist kuni 2 lehe staadiumini. Kui põldsinep on juba 4 pärislehe faasis, tuleks kasutada Salsa täisnormi 25 g/ha. Kuna aga talirapsi põldudel on suures osas talvituvad umbrohud nagu kesalill, vesihein, kare kõrvik jne siis tuleks kindlasti arvestada, et suurte umbrohtude puhul võib jääda mõju ebapiisavaks. Efektiivsemaks tõrjeks on soovitatav kasutada esmalt Salsat ning hiljem vajadusel parandada mõju nt kesalillele, pujule, ohakale jms. Lontrel´iga või kevadel Galera´ga, kuna kesalill ja virn võib rapsi koristamisel osutuda üsna tõsiseks probleemiks.

Salsa on väga hästi segatav ka mullaherbitsiididega nagu nt Sultan 500 SC või Butisan Star. Sellise paagiseguga laiendame mõlema toote umbrohutõrje spektrit. Sobiv kasutusaeg on rapsi idulehtede faasist kuni kolmanda pärisleheni, kui umbrohi on juba tärganud, kuid ka mullamõjuga tooted toimivad hästi.

põldsinep 3Põldsinep. Metazamix 0,6-0,8 l/ha + Belkar 0,25 l/ha+ märgaja Dassoil 0,5 l/ha. Segu surub efektiivselt alla ristõielised umbrohud nii, et need ei konkureeri enam kultuuriga. Väiksemad ristõielised hävivad täielikult. Väga lai spekter ka teistele umbrohtudele. Segu kasutatakse ajal mil talirapsil on vähemal 2-4 pärislehte ja umbrohi on tärganud.

Metazamix 0,6-0,8 l/ha+ Salsa 10-15 g/ha+ märgaja Dassoil 0,5 l/ha. Umbrohud peavad pritsimise hetkel olema tärganud. Parim efekt saadakse väikeste umbrohtude puhul ajavahemikus idulehe staadiumist kuni 2 lehe staadiumini.

sinar 01 1000x563 põldsinep basf MediumPõldsinep (foto: BASF).Belkar 0,25 l/ha+ Salsa 15-25 g/ha segu tõrjub küll ristõielisi, kuid kesalillele, ohakale ja pujule võib segu jääda nõrgaks, eriti kui umbrohud on suuremad. Sel juhul tuleb kevadel uuesti umbrohutõrjet teha. Väikestele umbrohtudele on efektiivsus hea. Kasutada talirapsi 3-4 lehe faasis

Clamox (imasamoks 17,5 g/l, metasakloor 375 g/l). Talirapsil võib kasutada ainult imasamoksi taluvatel CLEARFIELD (CL) sortidel. Tavarapsil kasutades toimub kultuuri täielik hävimine. Optimaalse efekti saavutamiseks peavad kultuur ja umbrohi olema pritsimise ajal heas kasvujõus. Parim aeg pritsimiseks on kultuuri 2-6 pärislehe faasis. Tähtis on, et umbrohud oleksid tärganud. Optimaalne tulemus saavutatakse ühtlase, kamakatevaba, korralikult ettevalmistatud ja niiske pinnase pritsimisel. Kulunorm 1,5-2,0 l/ha, efektiivsuse parandamiseks tuleb alati lisada märgaja Dash 0,5-1,0 l/ha. Tugeva umbrohtumuse ja hästi arenenud umbrohtude puhul tuleb valida suurem kulunorm.

Cleravo (imasamoks 35 g/l, kvinmerak 250 g/l) CLEARFIELD talirapsil ja -rüpsil sügisel tärkamisest kuni 8 lehe faasini, umbrohtudel kuni 4 lehte, kulunorm 0,8-1,0 l/ha. Lisada märgaja DASH 1,0 l/ha.

Liblikõieliste (lutsern, ristik, hernes) umbrohtude tõrjevõimalused

herne varsis rapsis MediumHerne varis talirapsis.Belkar 0,25l/ha + Metazamix 0,5-0,8 l/ha tõrjub hästi nii ristikut, lutserni, hernest kui ka teisi liblikõielisi kultuuure. Mõlemad tooted sisaldavad pikloraami, mis on tuntud herbitsiidist Galera. Kahe toote kooskasutamisel saab piisavalt palju toimeainet efektiivseks tõrjeks. Segu kasutatakse siis, kui talirapsil on vähemal 2-4 pärislehte ja umbrohi on tärganud. Tooted tõrjuvad ka teisi kaheidulehelisi umbrohtusid.

Belkar (metüülhalauksifeen 10 g/l, pikloraam 48 g/l) on talirapsile kasutamiseks peale umbrohtude tärkamist. Pritsida, kui vähemalt 90% põllukultuurist on saavutanud kahe pärislehe kasvufaasi. Pritsimine kolme kuni nelja pärislehe kasvufaasis on soovituslik, et saavutada suurem kontroll tõrjutavate umbrohtude üle. Belkar-it võib kasutada ka hiljem, alates põllukultuuri kuue pärislehe kasvufaasist kuni varsumiseni kasutades kulunormi 0,25-0,5 l/ha. Vähemalt 90% põllukultuurist peab olema saavutanud kuue pärislehe kasvufaasi. Belkar-it võib pritsida ka kahes jaos: esimene pritsimine teostada kahe kuni viie pärislehe staadiumis kulunormiga 0,25 l/ha ja kolme nädala möödudes uus pritsimine kulunormiga 0,25 l/ha.

belkari kahjustus Läti MediumBelkari kahjustus (foto: Läti) NB! mitte segada Belkarit kasvuregulaatoritega ja kõrreliste tõrjevahenditega.
belkari kahjustus 2 läti MediumBelkari kahjustus (foto: Läti) Belkarit ei tohi segada puhta booriga, kuid on lubatud segada väikese boori konsentratsiooniga mikroväetiste seguga, juhul kui kasutatakse normi 1,0 l/ha nt YaraVita Brassitrel Pro. Pritsimiste intervall teiste toodetega peab olema vähemalt 7 päeva. Eriti tähtis on hoida 7 või rohkem päeva Belkari ja teiste toodetega vahet siis kui Belkari kasutamisel jäädakse hiljaks, tähelepanekud on, et võib põhjustada talirapsile Y lehe kuju või varsumisel kasvukuhik kõverdub ning tekivad ebanormaalse kujuga taimed.

Lontrel 72 SG (klopüraliid, 720 g/l), talirapsil kulunorm 125-165 g/ha lisada märgaja Dassoil. Sobib liblikõieliste varise tõrjeks. Tõrjub hästi kesalille, põldohakat, konnatatart, rukkilille, valget karikakart jt raskesti tõrjutavaid umbrohtusid.

Barca 334 SL (klopüraliid 267 g/l ja pikloraam 67 g/l), kulunormiga 0,2 l/ha talirapsi 3-5 lehe faasis, lisada märgaja Dassoil. Sobib liblikõieliste varise tõrjeks. Lisaks Lontrel 72 SG tõrjespetrile tõrjub ka virna ja maltsa.

Metazamix (metasakloor 500 g/l, aminopüraliid 5,3 g/l ja pikloraam 13,3 g/l), kulunorm 0,6-0,8 l/ha, kasutada talirapsi idulehtede maapinnale ilmumisest kuni 4. pärisleheni. Lisada märgaja nt Dassoil 0,5 l/ha, et mõju hanemaltsale oleks piisav. Metazamixil, kulunormiga 0,8 l/ha hea efektiivsus herne ja oa varisele, kuna lisaks pikloraamile mõjub varisele ka aminopüraliid, aga ainult sel juhul kui varis pole suurem kui 10 cm. Suuremate taimede puhul võib kasvukuhik küll hävida, kuid taim jääb roheliseks, seega pidurdub taime kasv. Siiski väga head efektiivsust ei tasu oodata. Ei saa välistada suuremate taimede puhul ka uuesti kasvama minekut. Mulla mõju suurendamiseks võib teha nt segu: Sultan 500 SC 0,7 l/ha+Metazamix 0,8 l/ha.

Teised levinud umbrohutõrjevahendid

Kui liblikõieliste ja liblikõieliste probleeme pole on väga hea kasutada vanu häid läbiproovitud tooteid. Sõltuvalt toote valikust saab neid kasutada kas enne või pärast rapsi tärkamist. Samuti kombineerida neid omavehel vastavalt vajadusele.

• Ainult metasakloori sisaldav toode Sultan 500 SC (metasakloor 500 g/l), kulunorm 1,5 l/ha. Pritsimise aeg: pritsida alates 3–4 päeva pärast talirapsi külvamist umbrohtude arenemise ajal, nende idulehtede staadiumis, kõige hiljem esimeste pärislehtede staadiumis. Tärkamisjärgsel kasutamisel tuleb arvestada, et mida suuremad on umbrohud, seda väiksem on efektiivsus umbrohtudele. Väga hea segupartner Metazamix´e, viimase mulla mõju suurendamiseks.

Butisan Star (metasakloor 333 g/l, kvinmerak 83 g), kulunorm 2,0-2,25 l/ha, talirapsi ja talirüpsi idanemisest kuni koleoptiiliga kaetud idud on mullapinnal või kuni 4-5 leht on välja arenenud. Väga hea segupartner Metazamix´e, viimase mulla mõju suurendamiseks. Toode sisaldab metasakloorile lisaks toimeainet kvinmerak, viimane suurendab mõju virnale ja mailastele ning on väga laia spektriga. Keskmine mõju harilikule hiirekõrvale, rukkilillele, osaliselt (<50%) mõjub põldkannikesele, põld-litterheinale ja põldsinepile.

Butisan Kombi (dimeteenamiid-P 200 g/l, metasakloor 200 g/l ), kulunorm 2,5 l/ha. Seeme on mullas kuni idud on mullapinnal nähtavad või tärkamisest kuni 4.-5. leheni.

Butisan Avant (dimeteenamiid-P 100 g/l, metasakloor 300 g/l ja kvinmerak 100g/l), kulunorm 2,0-2,5 l/ha. Kolme toimeaine mõju annab veelgi laiema tõrjespektri umbrohtudele sh on efektiivne nii murunurmikale kui rukki-kasteheinale, lisaks roomavale madarale ehk virnale. Mõõdukas mõju põldkannikesele. Samuti vähem sõltuv mulla niiskusest, optimaalsem horisontaalne toime ja paindlikum põhurohkel pinnasel. Kulunorm 2,0-2, 5 l/ha. Kasutamise aeg on alates külvist kuni koleoptiiliga kaetud idude mullapinnale tärkamiseni või tärkamisest kuni 4. pärisleheni. Butisan Kombi ja Butisan Avant on lubatud kasutada sügisel ainult talirapsil mitte talirüpsil!

Teraviljavarise ja teiste kõrreliste tõrje talirapsis ja -rüpsis

kõrreliste tõrje rapsis MediumKõrreliste tõrjega ei tasu viivitada.Talirapsi külvidel, mis tehakse teravilja järgi on suurimaks probleemiks teraviljavaris, eelkõige on probleeme nendel põldudel, kus vili on lamandunud ning saagikaod koristamisel suured. Teraviljavarise tõrjega ei tohi hiljaks jääda, sest massiline varise tärkamine, võib väikest samaaegselt tärganud rapsi hakata lämmatama. Hiljem tärganud oras pole enam nii agressiivne ja pole enam nii suur konkurent kultuurile.

Nurmikas talirapsis 6.09.18 MediumMurunurmika tõrjeks kasuta Agil 100 EC või Zetrola´t.Rapsist erinevate kõrreliste tõrjeks on lubatud mitmed tooted nt Agil 100 EC/Zetrola (0,5- 1,0 ja 0,75-1,5 l/ha), Targa Super (0,75-1,25 ja 1,25-2,0 l/ha), Quick 5% EC (1,25 l/ha), Leopard (1,0-1,5 ja 2,0-2,5), Pantera 4 EC (0,6-1,0 ja 1,25-1,5 l/ha) jt. Kõrgemaid kulunorme tuleb kasutada mitmeaastaste kõrreliste, nagu näiteks hariliku orasheina tõrjel, kuna need on suurema juurestikuga ja raskemini tõrjutavad. Teraviljavaris on samal aastal seemnest kasvanud, seetõttu pole tema juurestik nii võimas, ning on oluliselt kergem tõrjuda, st. saab kasutada väiksemat kulunormi. Väga oluline on teada, et kõrreliste tõrjumiseks ettenähtud tooted on aeglase mõjuga, see tähendab, et kuni 2-3 nädalat läheb umbrohu täieliku hävimiseni.

Kasutusaeg on üldiselt ikka selle järgi, kui suur on teraviljavaris ja see ei sõltu kultuuri kasvufaasist. Seega võib julgelt pritsida rapsi idulehtede faasis, tähtis on jälgida kõrrelise kasvufaasi. Erandiks võivad olla stressis taimed, väga kuivad tingimused või öökülmad jne, mil võib tekkida ebasoodsatest tingimustest tulenev taime kahjustuse oht. Mõnel preparaadil, nt Targa Super, on toote etiketil ära toodud kirje, et rapsi soovitatakse pritsida alates kahe pärislehe faasist. Selle soovitusega ongi silmas peetud, et ebasoodsates tingimustes võivad tekkida idulehtede faasis kahjustused ning seega on soovitatav herbitsiidi kasutada pärislehtede ajal. Kuid see ei tähenda, et tavatingimustes rapsitaimedega midagi juhtuks, sest kaheidulehelistele kultuuridele nagu taliraps ei mõju üheidulehelistele ehk kõrrelistele mõeldud tõrjevahendid. Targa Super on lubatud kasutada ka talirüpsil.

Varislàànrmaa 4.09.18 MediumVarise tõrjega on jäädud hiljaks, juba on lämmatanud rapsi.Kõrreliste toodetest Agil 100 EC ja Zetrola´t ei ole soovitav segada teise herbitsiidiga, kuna võib kahjustada kultuuri, edukalt võib aga kasutada koos fungitsiidide või leheväetistega. Samuti on lubatud kõiki tooteid segada insektitsiididega. Kui taliraps on väga väike varise tõrjumise ajal, ärge kasutage Agil 100 EC segus booriga, on juhtunud, et boori kõrged kontsentratsioonid koos Agil 100 EC-ga on rapsi kahjustanud. Kasutage leheväetisi hiljem, kui taimedel on piisavalt lehepinda, edukalt saab neid ajastada fungitsiid/kasvuregulaatorite kasutamisega.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, agronoom
kevili logo