Koristus- ja külvieelne ning külvijärgne umbrohutõrje glüfosaatidega

Tänavune koristusperiood on väga keeruline. Põldudel on väga tõsised probleemid umbrohtudega, eelkõige seal kus taliteravili jäi hõredamaks, said umbrohud võimaluse täita tühjad kohad ja kasvada. Lisaks soodustas vahepealne põuaperiood ning pärast seda saabunud vihmad hilisemat umbrohtude tärkamist ning kasvamist, seega tekkis hilisem seemneumbrohtude teine rinne. talinisu MediumTalinisul hilisvõrsed ning külma ja põua kahjustus, 2023.a.Kindlasti oli aasta erakordne väga hiliste (juuni alguse) öökülmade poolest, kuna talirapsid ja suviviljad said piirkonniti suuri külmakahjustusi. See põhjustas veel lisaks kuivale ja viimaste nädalate vihmadele hilisvõrsete tekkimist. Täna võime näha talirapsi- ning teraviljapõlde, kus taimik on uuesti kasvama hakanud. Ka jahedama kevade tõttu võis teatud umbrohutõjevahend tavapärasest halvemini toimida, eriti kui juhtus pritsimine väga madalate temperatuuridega perioodi.

Ühtlasi tuletame meelde, et need kes on keskkonnasõbraliku majandamise (KSM) nõuetega ühinenud, ei tohi koristuseelselt glüfosaate kasutada. Glüfosaadi kasutamise keeld kehtib kõikide kultuuride kasvuperioodil, samuti haljasväetiseks kasvatamisel ning meetaimedel.

Täna on mitmed kultuurid (nt hernes) peaaegu koristusküpsed, kuid koristada ei saa, kuna nii umbrohtusid kui ka muud rohelist massi on põllul liialt palju ehk kombain ei suuda seda läbi heedri lasta. Täna oleme kahjuks olukorras, kus nii mõnigi põld tuleb lihtsalt purustada ja sisse harida.

suvioder MediumUmbrohtunud suvioder, 2023.a.Koristuseelne umbrohutõrje

Umbrohud teevad saagi koristamise vaevanõudvaks. Lisaks jääb palju umbrohusodi seemnete sisse, mis omakorda tõstab sorteerimise ja kuivatamise kulusid. Juhul, kui on vajadus koristuseelselt umbrohutõrjet teha on umbrohtunud põlde lubatud koristuseelselt pritsida glüfosaatidega. Kindlasti ei ole koristuseelne umbrohutõrje nii efektiivne kui hiljem kõrrepõllul, kuid sageli on see ajavõitmiseks vajalik ning suur umbrohtumus segab koristamist.

Jälgige kasutatava glüfosaadi märgistuse nõudeid, kui etiketil vastavat märget pole, siis ei tohi kasutada! Glüfosaadid on süsteemse toimega ning on toimelt aeglasemad kui varasemalt kasutusel olnud desikandid.

Teraviljadel võib koristuseelseks umbrohutõrjeks kasutada teatud glüfosaate. Kasutamise õige aeg on siis, kui seemned on valmis ning viljatera niiskusesisaldus jääb alla 30%, st terale jääb küünega vajutades jälg, kuid teda on raske küünega poolitada. Koristuseelne kasutus on lubatud ainult umbrohu soovimatu kasvu piiramiseks või takistamiseks.  Keelatud on kasutada koristuseelseks närvutamiseks ja kuivatamiseks. Vahetult pärast koristamist võib põldu harida. Mitte pritsida seemneviljapõldu. Kasutamiseks on lubatud toode Rodeo FL, kulunorm 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva,

raps umbrohus2020 LargeUmbrohtunud rapsipõld.Rapsil on koristuseelse umbrohutõrje kasutamise õige aeg on siis, kui seemnete niiskusesisaldus jääb alla 30% (seemned on pruunid). Taimed muutuvad kollaseks umbes 10-12 päeva enne oletatavat saagikoristuse aega. Kui liiga vara kasutada (seemnete niiskus üle 40%), võib langeda rapsiseemnete õlisisaldus. Koristamist peaks alustama kui seeme on küps, värvunud mustaks ja niiskusesisaldus ideaalis 12% ja 15% vahel. Kontrollida kultuuri niiskusesisaldust 5-7 päeva pärast töötlemist, kasutades selleks vastavat niiskusemõõturit. Koristuseelne kasutus on lubatud ainult umbrohu soovimatu kasvu piiramiseks või takistamiseks. Keelatud on kasutada koristuseelseks närvutamiseks ja kuivatamiseks. Näiteks sobivateks toodeteks on Rodeo FL kulunorm 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva.


hernes umbrohus LargeHernes umbrohus.Põldhernest võib koristuseelset umbrohutõrjet teha hiljemalt 10 päeva enne koristustöid, kui 75 % kaunadest on pruunid ja kui keskmine niiskusesisaldus on 30% või väiksem. Väga vara ei tohi koristuseelset umbrohutõrjet teha, kuna siis kuivavad valmimata seemned koos kaunaga kipra ehk kortsu. Keelatud on kasutada koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks. Korituseelseks umbrohutõrjeks saab kasutada nt tooteid Rodeo FL kulunorm 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva. Samuti on lubatud kasutada toodet Credit Xtreme, maksimaalne kulunorm 2,7 l/ha ja Taifun B, kulunorm 3,0-4,0 l/ha. ooteaeg 10 päeva, mitte pritsida seemnepõlde.

põlduba umbrohus 22.08.18 LargePõlduba umbrohus.Põldoa valmimine võtab veel aega, kuid siinkohal on mõistlik ka see lahti kirjutada. Põlduba on koristusküps, kui enamus kaunadest on muutunud mustaks, alumised kaunad on veel kollakad ja seemne sooneke on must. Sama põhimõte nagu põldherne puhul kehtib, et koristuseelset umbrohutõrjet ei tohi liiga vara teha. Seemnete niiskuse sisaldus peab olema alla 30%. Glüfosaatidest on lubatud kasutada nt Rodeo FL kulunorm 2,0-3,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva, samuti Taifun B, kulunorm 3,0-4,0 l/ha, ooteaeg 10 päeva.rapsil tärkamiseelne umbrohutõrje LargeRapsil tärkamiseelselt glüfosaadiga umbrohutõrjet tehes ei tohi kultuur olla tärganud.Külvieelne ja külvijärgne tõrje glüfosaatidega.

Külvieelselt või külvijärgselt (enne kultuuri tärkamist) umbrohtude tõrjumiseks saab kasutada erinevaid glüfosaati sisaldavaid tooteid. Kasutades peale külvi ei tohi kultuur olla tärganud, külvieelselt kasutage vähemalt 2 päeva enne külvi. Rodeo FL kasutatakse enamiku ühe- ja mitmeaastaste seemne- ja juurumbrohtude tõrjeks. Pritsida kuivi taimi, parim tulemus saavutatakse, kui taim on aktiivses kasvustaadiumis. Maad võib harida 1 päev pärast üheaastase juurumbrohu tõrjet, 2 päeva pärast hariliku orasheina tõrjet ja 4 päeva pärast muu mitmeaastase umbrohu tõrjet. Umbrohtu tuleb pritsida vähemalt tund enne vihmasadu. Toode inaktiveeritakse mullas kiiresti ja see ei takista seemnest umbrohu tärkamist. Kulunorm 1,0-4,0 l/ha, norm valida vastavalt umbrohtumusele. Samuti on lubatud kasutada toodet Credit Xtreme, kulunorm 2,0 l/ha.

Glüfosaadi kasutamine kõrrepõllul

umbrohutõrje kõrrepõllul LargeKõrrepõllul lase enne umbrohutõrjet umbrohud hoogsalt kasvama.Kõrrepõllul pärast teravilja koristamist lastakse orasheinal kasvada vähemalt 3-6 pärisleheni. Iga pritsimine võib anda küllalt häid tulemusi hilissügiseni; isegi öökülm kuni -3°C ei mõjuta oluliselt tulemust. Preparaadi mõju on märgata 5-10 päeva pärast pritsimist. Umbrohud hävivad täielikult 2-3 nädala jooksul. Siiski tuleb arvestada, et täieliku efekti saavutamiseks peab pritsima kui õhutemperatuur on vahemikus 15-25°C, õhuniiskus kõrge ja umbrohud on aktiivse kasvu staadiumis. Rodeo FL kasutamise kulunorm on 1,5-6,0 l/ha, Credit Xtreme, kulunorm 4,0 l/ha, Taifun B, kulunorm 6,0 l/ha

Samuti on lubatud teraviljade kõrrepõllul kasutada glüfosaati Barclay Barbarian Biograde 360. Pritsida ajal, mil mitmeaastased umbrohud on aktiivse kasvu faasis. Orasheinal peab olema vähemalt 6 lehte pikkusega umbes 12 cm. Hilisem pritsimine 5-10 päeva enne järgnevat kultuuri külvi või istutamist. Toote vihmakindlus on kuni 6 tundi. Nimetatud tooted ei taga piisavat tulemust osja (Equisetum arvense) tõrjel.

NB! Raskesti tõrjutavate kõrreliste ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude nagu metsharakputke, kõrvenõgese ja puju esinemisel tuleb kasutada glüfosaatide kõrgemaid norme või lisada efektiivsemaks toimimiseks näiteks preparaati Banvel 4S. Tõsise põldosja probleemiga võitlemiseks on olemas spetsiaalne herbitsiid Kyleo, sisaldab 240 g/l glüfosaati ja 160 g/l 2,4-D.

Tiiu Annuk
Põllumeeste ühistu KEVILI, taimekasvatusspetsialist
9.08.2023
kevili logo